Helse, miljø og sikkerhet er en av grunnpilarene i vår daglige drift. I Insider Facility Solutions AS måler vi all aktivitet opp mot vårt miljøfotavtrykk og bestreber i alle sammenhenger å holde dette så lite som mulig. Gjennom vår miljøbevissthet har vi kontinuerlig fokus på alle aspekter ved våre tjenesteleveranser.

Våre ansatte får opplæring i kildesortering og bevisstgjøres miljøaspektet ved våre leveranser. Blant annet ser vi at forbrukt mengde kjemi og drivstoff reduseres når vi har et kontinuerlig fokus på både bruk av tørre metoder og effektive kjøreruter.

Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer og alternative miljøvennlige løsninger. Vi har fokus på kjøreruter og en miljøvennlig bilpark som igjen bidrar til å redusere vårt totale karbonavtrykk.

Sertifiseringer og medlemskap – alle driftskontorer

• ISO 9001:2015 – Kvalitetssystem
• ISO 14001:2015 – Miljøstyring
• Nordisk Miljømerkelisens / Svanemerket (lisensnummer 2076 0072)
• Grønt Punkt – Kontrollmedlem
• Renas – Medlem
• OHSAS 18001:2007 – Helse og sikkerhetssystem

Les mer om «Miljøstyring»

MILJØMÅL

Insider Facility Solutions AS har som mål å unngå alvorlige miljøhendelser. Vi benytter Svanemerkede renholdskjemikalier og har få forurensningskilder i vår tjenesteproduksjon. Vi har vurdert risikoen for alvorlige miljøhendelser og anser det som svært usannsynlig at dette kan inntreffe.

Ved miljøhendelser vil selskapets rutiner for dette følges internt og eksternt iht ISO 14001:2004 – Miljøstyring.

Insider Facility Solutions AS arbeider aktivt for å redusere energiforbruk både på egne driftskontor og i vår tjenesteproduksjon.

Les mer om «Svanemerket renhold»

1. Avfall

Som kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge tar Insider Facility Solutions AS ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. Vi har fokus på å begrense emballering av varer vi benytter i vår tjenesteproduksjon og setter krav til våre leverandører og samarbeidspartnere.

I vår tjenesteproduksjon er det innstikkposer til avfall som er den største kilden til avfall. Insider Facility Solutions AS måler konkret forbruk av innstikkposer i våre kontrakter.

Miljøvennlige innstikksposer og avfallssekker
Insider Facility Solutions AS tilbyr miljøvennlige innstikksposer til våre oppdragsgivere. Vi benytter kun egenprofilerte avfallssekker produsert av Norfolier GreenTec. Sekkene er laget av 100% gjenvunnet brukt plastfolie som er innsamlet i Norge. Klimafotavtrykket til avfallssekkene, laget av gjenvunnet materiale, er mer enn 10 ganger lavere enn vanlige avfallssekker.

Fraksjonssortering og miljøstasjoner

På våre egne driftskontor har vi etablert miljøstasjoner og fjernet søppelbøtter fra alle kontor som et tiltak for å redusere forbruk av innstikkposer internt. Vi kildesorterer avfall i følgende fraksjoner på egne kontor: Matavfall, restavfall, plast, papir, metall, batteri, flasker og EE-avfall. Vi jobber aktivt med våre oppdragsgivere for å opprette miljøstasjoner og sortere avfall i flest mulig fraksjoner i deres lokaler.

2. Kjemi

Renholdstjenester utgjør kjernevirksomheten til Insider Facility Solutions AS, som en naturlig konsekvens av dette, vil et av våre største fokusområder være forbruk av kjemikalier. Det er to ulike faktorer som vurderes når man ser på kjemikalieforbruk; type kjemi som benyttes og mengde.

Innkjøp av kjemikalier kontrolleres månedlig og resultatet publiseres i vårt målstyringsverktøy. Kjemikalieforbruket måles i mikroliter per rengjorte m2, ihht krav fra Nordisk Miljømerking. Tallene blir revidert årlig av en uavhengig revisor fra Nordisk Miljømerking.

Innkjøpsportal
For å sikre at vi etterlever dette, har vi etablert vår egen interne innkjøpsportal hvor all vår kjemi kjøpes. Her har vi oversikt over hvilke avdelinger som kjøper hvilke typer kjemikalier. Vi har etablert et eget område i vår innkjøpsportal som heter «Svanemerket renhold» som kun inneholder svanemerkede produkter. Innkjøpsportalen inneholder ingen produkter med stoffer som går under definisjonen til nordisk miljømerking «stoffer som ikke må inngå».

Doseringsplan
Korrekt dosering er en forutsetning for å nå våre miljømål. Servicemedarbeiderens rutiner omfatter bruk av doseringskapsler, doseringskork, doseringspumper og doseringstabeller. Sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier finnes i vårt sentrale stoffkartotek og i prosjektperm på lokasjon.

3. Klimagassutslipp

En annen del av vår miljøbelastning ligger i bilparken vår. Insider Facility Solutions AS etterstreber å ha ny bilpark – og i den forbindelse er alle våre biler leaset. Det blir satt opp ladepunkter på våre kontor og vi faser ut fossile kjøretøy med elektriske.

Insider Facility Solutions AS benytter ABAX flåtestyringssystem kombinert med Nordeca Insight kartløsning. Dette reduserer kjørte kilometer i den daglige driften og sparer drivstoff.

ABAX flåtestyringssystem
Samtlige kjøretøy er utstyrt med ABAX-enheter. Modulen fungerer på tvers av alle mobile nettverk verden over. Enheten kombinerer tre plattformer for posisjonering; GSM posisjonering, GPS posisjonering og radiopeiling for å sikre stabilitet og nøyaktighet i posisjonsdata. Systemet oppdateres i sanntid. Verktøyet benyttes primært for analyse av kjøredata i forbindelse med ruteoptimalisering i tillegg til miljørapporter.

Nordeca Insight
Programmet plasserer arbeidssteder og oppgaver i en kartløsnig slik at det blir enklere å se naturlige sammenhenger og rekkefølger på oppgavegjennomføring. Systemet benytter lagdelt informasjon og samler inn data fra en rekke andre databaser.

Les mer om «Miljøbevissthet»